Trang chủ : Chuyên đề - Khu CN Home
 

 Khu công nghiệp

 
Khu công nghiệp đã được Chính phủ phê duyệt
 

 Cụm công nghiệp

 
Quyết định 29/2018/QĐ-UBND ngày 5/7/2018 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Danh mục quy hoạch phát triển cụm công nghiệp giai đoạn 2013-2020 của tỉnh Đồng Nai

Nghị quyết số 189/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai về một số chính sáchhỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020

Tình hình triển khai thủ tục đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tính đến tháng 9/2017

 

 Thông báo

 
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Lượt truy cập