Trang chủ : Chuyên đề - Khu CN Home
 

 Khu công nghiệp

 
Khu công nghiệp đã được Chính phủ phê duyệt
 

 Cụm công nghiệp

 
Danh mục quy hoạch phát triển cụm công nghiệp giai đoạn 2013-2020 của tỉnh Đồng Nai

Nghị quyết số 189/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai về một số chính sáchhỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020

Cụm công nghiệp

 

 Thông báo

 
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Lượt truy cập