Trang chủ : Chuyên đề - Chương trình, đề án Home
 

 Chương trình

 
Chương trình hành động triển khai thực hiện Kế hoạch số 149/KH-TU ngày 06/12/2017 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ 5 ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về

Góp ý Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí Khuyến công tỉnh Đồng Nai (Dự thảo – lần 2)

Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025

Chương trình chuyển dịch cơ cấu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Chương trình hợp tác kinh tế quốc tế tỉnh Đồng Nai

Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Chương trình Phát triển Dịch vụ tỉnh Đồng nai giai đoạn 2011-2015

Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010

Chương trình phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ phục vụ các Khu công nghiệp giai đoạn 2006-2010

Chương trình phát triển sản xuất, xuất khẩu giai đoạn 2006–2010

Chương trình phát triển ngành công nghiệp Điện - Điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006–2010

Chương trình đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ, tăng sức cạnh tranh của DNNN Đồng Nai giai đoạn 2001-2005

Chương trình phát triển mạng lưới cơ khí sửa chữa máy móc, thiết bị cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2006-2010

 

 Đề án

 
Dự án phát triển ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chế biến tre trúc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020

Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 16/2/2017 phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm công nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong quá trình hội nhập cộng đồng kinh tế ASIAN

Đề án xây dựng sổ tay quản lý môi trường trong các CCN môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Đề án nghiên cứu Đế xuất Biện pháp quản lý các CCN môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

Các Quy định về hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Đề án phát triển Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Đề án "Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố môi trường về hóa chất độc hại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020"
Đề án "Hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê và tổ chức thống kê ngành Công Thương Đồng Nai đến năm 2020, có tính đến năm 2025

Đề án “Phát triển ngành công nghiệp môi trường tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025”

Đề án “ Khảo sát phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng điện trong chiếu sáng công cộng đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm giảm thiểu lãng phí năng lượng trong chiếu sáng công cộng”

Đề án phát triển thương mại nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020

Đề án Phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015.

Đề án phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (khuyến công)
Đề án định hướng phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản Đồng Nai đến 2005 có tính đến 2010.

Tin học hóa quản lý hành chánh nhà nước Sở Công Nghiệp Đồng Nai giai đoạn 2002-2005

 

 Thông báo

 
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Lượt truy cập