Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

TopMenu: Kết quả danh sách xác nhận cấp Giấy đi đường cho nhân viên thuộc hệ thống điện lực từ ngày 02/9/2021 đến ngày 06/9/2021

Title

 Kết quả danh sách xác nhận cấp Giấy đi đường cho nhân viên thuộc hệ thống điện lực từ ngày 02/9/2021 đến ngày 06/9/2021

url

/Pages/newsdetail.aspx?NewsId=2723&CatId=78

Level

Level 2

Display

Yes

ThuTu

5

PKey

Kết quả giấy đi đường

PKey:ID

174

MoTabMoi

Yes

MobiMenu

Yes

Attachments

Created at 9/7/2021 12:20 PM by Mai Thi Thanh Thuy
Last modified at 9/7/2021 12:20 PM by Mai Thi Thanh Thuy