Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

TopMenu: Kết quả xác nhận danh sách đề nghị cấp giấy đi đường, Lĩnh vực Xuất nhập khẩu (Theo đợt)

Title

Kết quả xác nhận danh sách đề nghị cấp giấy đi đường, Lĩnh vực Xuất nhập khẩu (Theo đợt)

url

/Pages/gioithieu.aspx?CatID=59

Level

Level 2

Display

Yes

ThuTu

2

PKey

Kết quả giấy đi đường

PKey:ID

174

MoTabMoi

Yes

MobiMenu

Yes

Attachments

Created at 9/6/2021 6:44 PM by Mai Thi Thanh Thuy
Last modified at 9/7/2021 9:40 AM by Mai Thi Thanh Thuy