Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

V/v thực hiện chế độ báo cáo hoạt động hóa chất hàng năm

Loại tin

Kỹ thuật - Quản lý năng lượng

Loại tin:ID

78

Đoạn tin ngắn

Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 32/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ. Theo đó trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp có trách nhiệm báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động hóa chất của năm trước thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia vận hành tại địa chỉ http://chemicaldata.gov.vn

Nội dung

Đính kèm văn bản ban hành​

 Kính gửi:

Các doanh nghiệp có hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh.

 

 

Hình ảnh minh họa hóa chất


Căn cứ Luật Hóa chất, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 7/10/2017 của Chính phủ và Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 32/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ. Theo đó trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp có trách nhiệm báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động hóa chất của năm trước thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia vận hành tại địa chỉ http://chemicaldata.gov.vn.

Các tổ, chức cá nhân không thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định tại Điều 28, 29 Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.

Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp có hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng thời hạn quy định.

Trong quá trình thực hiện báo cáo nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị doanh
nghiệp liên hệ Phòng Kỹ thuật và Quản lý năng lượng - Sở Công Thương Đồng Nai, số điện thoại: 0251.3824962 để được hướng dẫn.

Trân trọng./.

Hình minh họa

Tin nổi bật

Yes

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

167

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 1/26/2022 3:23 PM by Mai Thi Thanh Thuy
Last modified at 5/24/2022 7:41 AM by System Account