Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

Tin tức - bài viết: Sở Công Thương triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Đồng Nai năm 2021.

Title

Sở Công Thương triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Đồng Nai năm 2021.

Loại tin

Quản lý công nghiệp

Loại tin:ID

87

Đoạn tin ngắn

Sở Công Thương triển khai Kế hoạch số 16541/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Đồng Nai năm 2021.

Nội dung

​Triển khai Kế hoạch số 16541/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Đồng Nai năm 2021, 

Đính kèm: 2-2021-CV-16541.signed.pdf2-2021-CV-16541.signed.pdf

Sở Công Thương phân công thực hiện các nội dung chính như sau:

I. Phòng Quản lý Công nghiệp

1. Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND cấp huyện tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác quản lý nhà nước, phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản, trong đó tập trung các nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai xây dựng các nội dung tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2021 – 2030, cụ thể: Tham mưu xây dựng định hướng phát triển công nghiệp, ưu tiên phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao, trong đó bao gồm lĩnh vực cơ khí phục vụ ngành nông nghiệp.

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 02 CCN Long Giao – huyện Cẩm Mỹ và Phú Túc – huyện Định Quán; nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 02 nêu trên, phục vụ mục tiêu đầu tư 02 CCN chế biến sâu nông sản thực phẩm.

2. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư thu hút các doanh nghiệp đầu tư các nhà máy chế biến, bảo quản để nâng cao giá trị sản phẩm để tiêu thụ, xuất khẩu.

II. Phòng Quản lý Thương mại:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện phát triển Chương trình phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh, nhằm giới thiệu, quảng bá, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp thực phẩm, nhất là các sản phẩm của doanh nghiệp/ đơn vị sản xuất, cung cấp sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

2. Tăng cường phối hợp Trung tâm xúc tiến thương mại hỗ trợ các mặt hàng chủ lực thuộc nhóm sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có thế mạnh của tỉnh tham gia các hội chợ, triển lãm tại các thị trường trong nước và nước ngoài.

3. Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh những chính sách, chương trình, đề án hoặc các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp.

III. Trung tâm Xúc tiến Thương mại:

1. Tiếp tục chủ trì, tham mưu triển khai hiệu quả Chương trình xúc tiến thương mại hàng năm, thông qua các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước để hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, nhất là sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, đưa hàng hóa nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường các hệ thống bán lẻ, chuỗi siêu thị tại nước ngoài.

2. Chủ trì tổ chức hội chợ, triển lãm công nghệ cao trong nông nghiệp và sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

IV. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp:

Tiếp tục chủ trì, tham mưu triển khai hiệu quả Chương trình khuyến công giai đoạn 2021- 2025 và Kế hoạch khuyến công hàng năm, bao gồm việc thực hiện các chính sách khuyến công hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản như: Chương trình Tư vấn, trợ giúp cơ sở công nghiệp nông thôn; Chương trình xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, dây chuyền công nghệ; Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Chương trình nâng cao năng lực quản lý cho cơ sở công nghiệp nông thôn; Hỗ trợ các chủ thể sản xuất chế biến nông sản trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Nai tại Showroom Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp.

Trên đây là nội dung chỉ đạo triển khai Kế hoạch số 16541/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Đồng Nai năm 2021; đề nghị các phòng, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện và phối hợp báo cáo khi có yêu cầu.

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

29

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 1/26/2022 3:15 PM by Nguyễn Trần Thùy Linh
Last modified at 5/24/2022 5:50 AM by System Account