Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

TinChuyenDe: THÔNG BÁO MỜI ĐƠN VỊ THAM GIA THỰC HIỆN Gói thầu “Tổ chức lớp tập huấn, đào tạo kiến thức về quản lý năng lượng

Title

THÔNG BÁO MỜI ĐƠN VỊ THAM GIA THỰC HIỆN Gói thầu “Tổ chức lớp tập huấn, đào tạo kiến thức về quản lý năng lượng

LoaiChuyenDe

Đấu thầu

LoaiChuyenDe:ID

17

NoiDung

Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-STC ngày 01/4/2022 của Sở Tài chính về việc phê duyệt danh mục thực hiện nhiệm vụ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022 của Sở Công Thương làm chủ đầu tư.

Theo Chứng thư số 769/TĐG-CT ngày 24/3/2022 của Công ty Cổ phần thẩm định giá Đồng Nai về ban hành chứng thư thẩm định giá Chi phí thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-STC ngày 25/4/2022 của Sở Tài Chính phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả năm 2022 của Sở Công Thương;

Sở Công Thương kính mời các đơn vị có đủ điều kiện tham gia thực hiện Gói thầu “Tổ chức lớp tập huấn, đào tạo kiến thức về quản lý năng lượng thuộc Kế hoạch Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022” (DANH MỤC GÓI THẦU KÈM THEO).

-         Thời gian thực hiện: Quý II, III, IV/2022.

 

 THÔNG BÁO MỜI ĐƠN VỊ THAM GIA THỰC HIỆN QLNL 2022.docxTHÔNG BÁO MỜI ĐƠN VỊ THAM GIA THỰC HIỆN QLNL 2022.docx

Attachments

Created at 5/13/2022 10:49 AM by Nguyễn Trung Hậu
Last modified at 5/13/2022 10:49 AM by Nguyễn Trung Hậu