Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

TinChuyenDe: QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện lập chương trình khảo sát online và lập mẫu khảo sát lấy ý kiến dư luận xã hội về mức độ hài lòng của doanh nghiêp̣ , thương nhân khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính ngành công thương

Title

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện lập chương trình khảo sát online và lập mẫu khảo sát lấy ý kiến dư luận xã hội về mức độ hài lòng của doanh nghiêp̣ , thương nhân khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính ngành công thương

LoaiChuyenDe

Đấu thầu

LoaiChuyenDe:ID

17

NoiDung

Attachments

Created at 5/11/2022 10:09 AM by Huynh Anh Tu
Last modified at 5/11/2022 10:09 AM by Huynh Anh Tu