Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

TinChuyenDe: QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt chỉ định thầu Tư vấn Lập HSYC, đánh giá HSĐX gói thầu Cung cấp hàng hóa, vật dụng thiết yếu, nhu yếu phẩm cá nhân và nước uống phục vụ tổ chức cách ly phòng chống dịch Covid 19 tại các khu cách ly tập trung và các bệnh viện dã

Title

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt chỉ định thầu Tư vấn Lập HSYC, đánh giá HSĐX gói thầu Cung cấp hàng hóa, vật dụng thiết yếu, nhu yếu phẩm cá nhân và nước uống phục vụ tổ chức cách ly phòng chống dịch Covid 19 tại các khu cách ly tập trung và các bệnh viện dã

LoaiChuyenDe

Đấu thầu

LoaiChuyenDe:ID

17

NoiDung

Attachments

Created at 5/11/2022 9:13 AM by Huynh Anh Tu
Last modified at 5/11/2022 9:13 AM by Huynh Anh Tu