Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

TinChuyenDe: THÔNG BÁO MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA “LẬP CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT ONLINE VÀ LẬP MẪU KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN DƯ LUẬN XÃ HỘI VỀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA DOANH NGHIỆP, THƯƠNG NHÂN KHI THAM GIA GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH CÔNG THƯƠNG NĂM 2021”

Title

THÔNG BÁO MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA “LẬP CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT ONLINE VÀ LẬP MẪU KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN DƯ LUẬN XÃ HỘI VỀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA DOANH NGHIỆP, THƯƠNG NHÂN KHI THAM GIA GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH CÔNG THƯƠNG NĂM 2021”

LoaiChuyenDe

Đấu thầu

LoaiChuyenDe:ID

17

NoiDung

Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-SCT ngày 17/11/2021 của Sở Công Thương về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện lập chương trình khảo sát online và lập mẫu khảo sát lấy ý kiến dư luận xã hội về mức độ hài lòng của doanh nghiệp, thương nhân khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính ngành công thương năm 2021. Sở Công Thương thông báo việc tiếp nhận báo giá của của các đơn vị kinh doanh trên địa bàn tỉnh, nội dung công việc cụ thể như sau:

1. Nội dung thực hiện: lập chương trình khảo sát online và lập mẫu khảo sát lấy ý kiến dư luận xã hội về mức độ hài lòng của doanh nghiệp, thương nhân khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính ngành công thương năm 2021

Số lượng phiếu khảo sát dự kiến: 700 phiếu

2. Thời gian thực hiện: Tháng 11 năm 2021.

3. Địa điểm tiếp nhận báo giá:

Địa chỉ: Số 02, Nguyễn Văn Trị, Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.                                                                            

Điện thoại: (0251) 3823317

4. Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 17/11/2021 đến hết ngày 24/11/2021.

  Trân trọng ./.

                                                    SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG NAI

THÔNG BÁO NHẬN BÁO GIÁ.docxTHÔNG BÁO NHẬN BÁO GIÁ.docx

Attachments

Created at 11/18/2021 6:10 PM by Mai Thi Thanh Thuy
Last modified at 11/18/2021 6:13 PM by Mai Thi Thanh Thuy