Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

TinChuyenDe: Công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Cơ quan Sở Công Thương (đợt 1)

Title

Công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Cơ quan Sở Công Thương (đợt 1)

LoaiChuyenDe

Quản lý, sử dụng tài chính

LoaiChuyenDe:ID

15

NoiDung

Attachments

Created at 8/7/2020 10:52 AM by Phạm Thị Mai Lan
Last modified at 8/7/2020 10:52 AM by Phạm Thị Mai Lan