Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

TinChuyenDe: Công bố công khai dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019 của cơ quan Sở Công Thương

Title

Công bố công khai dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019 của cơ quan Sở Công Thương

LoaiChuyenDe

Quản lý, sử dụng tài chính

LoaiChuyenDe:ID

15

NoiDung

Attachments

Created at 7/15/2020 2:23 PM by Phạm Thị Mai Lan
Last modified at 7/15/2020 2:23 PM by Phạm Thị Mai Lan