Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

Thông báo: Thông báo tình hình tiếp nhận Hồ sơ công bố hợp quy của các tổ chức, cá nhân theo quy định tại Thông tư 21/2017/TT-BCT 6 tháng đầu năm 2021 của Bộ Công Thương

Title

  Thông báo tình hình tiếp nhận Hồ sơ công bố hợp quy của các tổ chức, cá nhân theo quy định tại Thông tư 21/2017/TT-BCT 6 tháng đầu năm 2021 của Bộ Công Thương

Body

​     Thông báo tình hình tiếp nhận Hồ sơ công bố hợp quy của các tổ chức, cá nhân theo quy định tại Thông tư 21/2017/TT-BCT 6 tháng đầu năm 2021 của Bộ Công Thương.

Thong tin HQ Det may-2021.pdfThong tin HQ Det may-2021.pdf

Thong tin HQ Det may-2021.xlsxThông tin HQ Det may-2021.xlsx
​​​​​​​​​​

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 5/30/2021 6:30 PM by Mai Thi Thanh Thuy
Last modified at 6/11/2021 10:58 PM by Mai Thi Thanh Thuy