Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

Thông báo: Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai

Title

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai

Body

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 11245/UBND-KTNS ngày 22/09/2020 về việc chấp thuận chủ trương sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Công Thương đề nghị các sở, ban, ngành, các cấp, thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh quan tâm tham gia đóng góp ý kiến để dự thảo được hoàn thiện trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Expires

 

Display

Yes

Attachments

30-09-2020 Quyet dinh.doc    
Created at 10/7/2020 10:13 AM by Dang Quang Minh
Last modified at 10/7/2020 10:13 AM by Dang Quang Minh