Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trang chủ

:

Thông báo: Dự thảo Thủ tục hành chính ngành Công Thương theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính Phủ

Title

Dự thảo Thủ tục hành chính ngành Công Thương theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính Phủ

Body

Tài liệu tham khảo

Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương​

23-3-2020-Danhmuc Noi dung Thu tuc HC theo ND17-2020.docx23-3-2020-Danhmuc Noi dung Thu tuc HC theo ND17-2020.docx

Expires

 

Display

Yes

Attachments

Created at 3/23/2020 9:43 AM by Dang Quang Minh
Last modified at 3/23/2020 2:31 PM by Dang Quang Minh