Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

Tin tuyên truyền

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

No

Thứ tự

1

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

 

Nhóm chuyên mục tin:ID

 

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

Hiển thị chi tiết

No

MauSac

 

Attachments

Created at 11/23/2018 7:49 AM by Đoàn Anh Tuấn
Last modified at 11/23/2018 7:49 AM by Đoàn Anh Tuấn