Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

Quản lý công nghiệp

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

6

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 1 hiển thị trên trang chủ

Nhóm chuyên mục tin:ID

1

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

Hiển thị chi tiết

No

MauSac

 

Attachments

Created at 10/4/2018 2:21 PM by System Account
Last modified at 2/20/2020 3:56 PM by Mai Thi Thanh Thuy