Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

Lấy ý kiến dự thảo VBPL

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

No

Thứ tự

7

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

 

Nhóm chuyên mục tin:ID

 

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

Hiển thị chi tiết

No

MauSac

 

Attachments

Created at 8/21/2017 3:12 PM by System Account
Last modified at 10/9/2018 11:08 AM by System Account