Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

Hoạt động Ngành

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

No

Thứ tự

1

Display

No

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 1 hiển thị trên trang chủ

Nhóm chuyên mục tin:ID

1

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

Hiển thị chi tiết

Yes

MauSac

 

Attachments

Created at 4/4/2016 10:09 AM by System Account
Last modified at 10/4/2018 2:24 PM by System Account