Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên mặt hàng

Điêzen 0,05S

Đơn vị tính

Lít

Đơn giá

30,019

Tăng hay giảm so với lần trước

Tăng

Giá chênh lệch

999

Địa điểm

Liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương

Thứ tự

1

Hiển thị

Yes

Attachments

Created at 11/12/2018 1:42 PM by Nguyễn Vũ Anh Thư
Last modified at 6/23/2022 9:58 AM by Vo Truong Nhu Thuy