Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Phòng Kỹ thuật - An toàn môi trường

NoiDung

ĐIỆN THỌAI LIÊN HỆ: 0251.3819804
 

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

01

Văn Hữu Đồng

1973

Trưởng phòng

Ths.Môi trường​

02

Nguyễn Thành Vượng

1979

Phó phòng

Ths Kinh tế

03

Nguyễn Thị Lan

1978

Phó phòng

Ths Hóa

04

Trần Trung Hậu​

1985

Chuyên viên

Ths.Kinh tế + KS Khai thác mỏ

05

Nguyễn Hồng Phong

1988

Chuyên viên

Ths.Môi trường

06

Nguyễn Khắc Thảo

1992

Chuyên viên

CN Hóa

          + Chức năng

Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở Công Thương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kỹ thuật an toàn - môi trường theo phân cấp, bao gồm: Cơ khí; luyện kim; hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN); công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; bảo vệ môi trường và quản lý an toàn trong ngành công   thương; phát triển ngành công nghiệp môi trường; triển khai Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

+ Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chủ trương, chính sách, chương trình, biện pháp, quy định cụ thể về phát triển ngành: Hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; phân bón vô cơ; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng); bảo vệ môi trường và quản lý an toàn trong ngành công thương; phát triển ngành công nghiệp môi trường.

2. Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở ban hành quyết định thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương về lĩnh vực kỹ thuật an toàn thuộc các ngành: Hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; phân bón vô cơ; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng); bảo vệ môi trường ngành công thương; phát triển ngành công nghiệp môi trường.

3. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp   luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các quy định về hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; phân bón vô cơ; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng); bảo vệ môi trường ngành công thương; phát triển ngành công nghiệp môi trường; triển khai chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực quản lý nêu trên.

4. Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở quản lý an toàn trong ngành công thương:

a) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn đối với các doanh nghiệp ngành Công Thương theo phân cấp;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh, để kiểm tra và đề xuất xử lý các vi phạm pháp luật về công tác an toàn theo quy định;

c) Tổng hợp các thống kê, báo cáo của các doanh nghiệp có trụ sở đóng trên địa bàn quản lý, báo cáo Bộ Công Thương (Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp).

5Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ liên quan về hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón vô cơ, các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường:

a) Cấp “Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp” đối với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập theo Luật Doanh nghiệp do tỉnh quản lý;

b) Cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai” đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh;

c) Cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất” thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp;

d) Cấp “Giấy xác nhận khai báo hóa chất” đối với tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất thuộc danh mục phải khai báo trên địa bàn tỉnh;

e) Xác nhận “Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất” đối với dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm theo quy định;

f) Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn trên địa bàn tỉnh, phân bón vô cơ;

g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh kiểm tra, và xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo quản, kinh doanh và vận chuyển hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn theo quy định của pháp luật;

h) Triển khai thực hiện các nội dung quản lý về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện quy hoạch và các chính sách phát triển ngành công nghiệp môi trường;

i) Thực hiện tiếp nhận thông báo hợp quy phân bón vô cơ và quản lý hoạt động phân bón vô cơ trên địa bàn tỉnh;

j) Tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn hóa chất theo quy định;

k) Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện về an toàn hóa chất cho lãnh đạo, người quản lý các bộ phận liên quan trực tiếp đến hoạt động hóa chất, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng hóa chất;

l) Phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, kinh doanh cung ứng, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón vô cơ, khí dầu mỏ hóa lỏng và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt và đặc thù về kỹ thuật an toàn theo quy định của pháp luật;

m) Thực hiện thẩm định thiết kế các dự án đầu tư xây dựng, chất lượng các công trình liên quan đến lĩnh vực quản lý: hóa chất, phân bón vô cơ, khí dầu mỏ hóa lỏng, vật liệu nổ công nghiệp (đối với kho), cơ khí và phương án nỗ mìn.

6. Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ về công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng):

a) Chủ trì tổ chức thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, quy định an toàn trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh;

c) Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công mỏ khoáng sản rắn theo quy định của pháp luật;

d) Tham gia quản lý chất lượng công trình đối với các công trình xây dựng chuyên ngành khai khoáng trên địa bàn tỉnh theo phân cấp.

7. Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở chủ trì thực hiện Đề án “Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

8. Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở quản lý nhà nước về môi trường ngành công thương, phát triển ngành công nghiệp môi trường và triển khai Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp:

a) Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ môi trường;

b) Chủ trì tổ chức việc thực hiện lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với các chương trình, dự án, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, kế hoạch 5 năm thuộc trách nhiệm của Sở Công Thương theo quy định của pháp luật;

c) Tham gia Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án trong lĩnh vực công thương; tham gia kiểm tra việc thực hiện các nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường và việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý môi trường;

d) Chủ trì tổ chức thực hiện Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường, Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và các chương trình, đề án, dự án khác theo phân cấp của Bộ Công Thương và UBND tỉnh;

e) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ (trừ hoạt động nhập khẩu phế liệu) của các doanh nghiệp ngành công thương, cụm công nghiệp, các loại hình phân phối.

g) Chủ trì xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về môi trường ngành công thương trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Công Thương;

h) Hướng dẫn và đôn đốc việc thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm đối với các cơ sở ngành công thương gây ô nhiễm môi trường, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và xử lý các sự cố về môi trường của ngành công thương;

i) Hàng năm xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí cho các nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương;

k) Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với phế liệu được phép nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ về kỹ thuật an toàn thuộc phạm vi quản lý của Sở; hướng dẫn thực hiện các quy chuẩn, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật, công nghệ, an toàn vệ sinh trong khai thác mỏ và chế biến khóa sản trên địa bàn tỉnh, chất lượng sản phẩm công nghiệp; xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ, cung cấp tư liệu đối với các doanh nghiệp ngành Công Thương theo phân cấp.

10. Phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra, đề xuất xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực kỹ thuật an toàn - môi trường theo quy định của pháp luật hoặc theo sự phân công, phân cấp của Giám đốc Sở.

11. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của UBND tỉnh.

12. Theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ cho bộ phận quản lý nhà nước về lĩnh vực kỹ thuật kỹ thuật an toàn - môi trường thuộc UBND cấp huyện.

13. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển lĩnh vực kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp tại địa phương theo quy định.

14. Tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Sở yêu cầu các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh cung cấp các thông tin và các nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

          15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao và theo quy định của pháp luật.​​​​​ ​ ​ ​ ​

DonViTrucThuoc

 

Attachments

Created at 5/27/2016 9:25 AM by System Account
Last modified at 11/7/2018 3:57 PM by Đoàn Anh Tuấn